Alla

30 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Tỷ trọng kế 1.200-1.400 : 0.002 g/ml Tp.20°C Alla
Tỷ trọng kế 1.000-1.200 : 0.002 g/ml Tp.20°C Alla
Tỷ trọng kế 0.800-1.000 : 0.002 g/ml Tp.20°C Alla
Tỷ trọng kế 0.600-0.700 : 0.001 g/ml Tp.20°C Alla
Tỷ trọng kế 1.000-2.000 : 0.005 g/ml Tp.20°C Alla
Tỷ trọng kế 0.650-1.000 : 0.005 g/ml Tp.20°C Alla
Tỷ trọng kế 1.000-1.500 : 0.005 g/ml Tp.20°C Alla
Nhiệt kế rượu -20 +150°C Alla
Nhiệt kế rượu -20 +110°C Alla
Tỷ trọng kế 0,995 - 1,038 đo nước biển, dẫn tàu biển
Nhiệt kế - Ẩm kế điện tử Alla
Khúc xạ kế đo độ ngọt 0-32 Brix (95000-002) Alla
Khúc xạ kế đo độ mặn 0-100‰ (95000-003) Alla
Cồn kế 70-100 (có nhiệt kế)
Cồn kế 0-100 (có nhiệt kế)
Cồn kế 0-100
Quả bóp 3 van
Quả bóp cao su 3 van
Tỷ trọng kế Alla (nhiều thang đo - dòng 100g/ml)
Baume kế 0-70
Baume kế 0-50
Baume kế 0-30
Nhiệt kế thủy ngân Alla (Nhiều thang đo)
Nhiệt kế rượu Alla (Nhiều thang đo)
Khúc xạ kế đo mặn
Baume kế 0-10
Nhiệt kế treo tường -40/50°C
Nhiệt ẩm kế