Bình định mức Isolab – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều