Hình thức thanh toán – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều