GIẤY LỌC - MÀNG LỌC

54 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Đầu kim tiêm tiệt trùng Nylon (25mm, lỗ lọc 0.45μm)
Đầu lọc Cellulose Acetate (25mm, lỗ lọc 0.22μm)
Đầu lọc Cellulose Acetate (25mm, lỗ lọc 0.45μm)
Đầu lọc inox Advantec
Đầu lọc kim tiêm Nylon 13mm, lỗ lọc 0.22µm
Đầu lọc kim tiêm Nylon 13mm, lỗ lọc 0.45µm
Đầu lọc kim tiêm Nylon 25mm, lỗ lọc 0.22µm
Đầu lọc kim tiêm Nylon 25mm, lỗ lọc 0.45µm
Đầu lọc kim tiêm PES 25mm, lỗ lọc 0.45µm
Đầu lọc kim tiêm PTFE 13mm, lỗ lọc 0.22µm
Đầu lọc kim tiêm PTFE 13mm, lỗ lọc 0.45µm
Đầu lọc kim tiêm PTFE 25mm, lỗ lọc 0.22µm
Đầu lọc kim tiêm PTFE 25mm, lỗ lọc 0.45µm
Đầu lọc Syringe Cellulose Acetate
Đầu lọc Syringe Nylon (nhiều kích thước)
Đầu lọc Syringe PTFE
Giấy lọc Advantec
Giấy lọc Advantec
Giấy lọc định lượng 201
Giấy lọc định lượng 202
Giấy lọc định lượng 203
Giấy lọc định tính 101 (Qualitative Filter Paper)
Giấy lọc định tính 102 (Qualitative Filter Paper)
Giấy lọc định tính 103 (Qualitative Filter Paper)
Giấy lọc định tính 110mm
Giấy lọc số 1 Whatman
Giấy lọc số 5 110mm Whatman 1005-110