Ống mao quản


12 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Ống đếm bạch cầu
Ống đếm hồng cầu
Ống đo điểm nóng chảy 90x1,5mm (1 đầu kín)
Ống mao quản 10ul (Minicaps 10ul)
Ống mao quản 1ul (Minicaps 1ul)
Ống mao quản 20ul (Minicaps 20ul)
Ống mao quản 2ul (Minicaps 2ul)
Ống mao quản 5ul (Minicaps 5ul)
Ống mao quản 75mm
Ống mao quản chấm sắc ký 75µl