Ống mao quản


14 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Ống đo điểm nóng chảy/ống mao quản 90x1,5mm (1 đầu kín)
Ống mao quản 10ul (Minicaps 10ul)
Ống mao quản 1ul (Minicaps 1ul)
Ống mao quản 20ul (Minicaps 20ul)
Ống mao quản 2ul (Minicaps 2ul)
Ống mao quản 5ul (Minicaps 5ul)
Ống mao quản 75mm
Ống mao quản chấm sắc ký 75µl
Ống mao quản chấm sắc ký 75µl (có tráng heparin)
Ống mao quản Ringcaps 1-5ul Hirschmann
Ống mao quản Ringcaps 5/10ul Hirschmann
Quả bóp sắc ký dùng cho ống mao quản
Sáp HCT (Dùng cho ống Hematocrit)
Sáp Hematocrit