ĐẦU TIP MICROPIPET

35 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bao đầu côn xanh 1000ul Vitlab
Đầu col vàng 5-200ul (Bao 1000 cái)
Đầu col vàng có khía 5ul - 200ul
Đầu col xanh 100-1000ul (Bao 1000 cái)
Đầu côn vàng 200ul (Bao 1000 cái)
Đầu côn/tip có lọc 1000ul (FT1000)
Đầu côn/tip có lọc 100ul (FT100)
Đầu côn/tip có lọc 10ul (FT10)
Đầu côn/tip có lọc 200ul (FT200)
Đầu pipet tip 10ul
Đầu pipet tip 200ul
Đầu tip 0,1-10ul Kartell
Đầu tip 0,5-20ul Vitlab
Đầu tip 0,5-5 ml Vitlab
Đầu tip 0,5-5ml Brand (Gói 200 cái)
Đầu tip 1-10ml Vitlab
Đầu tip 2-200ul Vitlab
Đầu tip 5-300ul Brand (Gói 1000 cái)
Đầu tip 5-300ul Brand (Hộp 96 cái)
Đầu tip 50-1000ul Brand (Gói 500 cái)
Đầu tip vàng 200ul (Bao 1000 cái)
Đầu tip xanh 1000ul (Bao 1000 cái)
Đầu tip xanh 50-1000ul Brand (Hộp 96 cái)
Đầu tip/cone 2-200ul Brand (Gói 1000 cái)
Đầu tip/cone 2-200ul Brand (Hộp 96 cái)
Hộp đầu côn xanh 1000ul Kartell
Hộp đầu tip D10ml Gilson
Hộp đầu tip D200 (2-200ul) Gilson