PIPET THÍ NGHIỆM

38 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Dụng cụ trợ pipet cầm tay
Giá chữ A
Giá chữ A
Giá đỡ pipet tròn Việt Nam
Giá pipet tròn
Giá pipet tròn Isolab
Hộp hấp pipet inox
Ống nhỏ giọt nhựa 1ml, 3ml TQ
Pipet bầu Brand (Class As)
Pipet bầu Brand (Class B)
Pipet bầu Duran
Pipet bầu Eulab
Pipet bầu Hirschmann
Pipet bầu Isolab
Pipet bầu thuỷ tinh
Pipet nhỏ giọt 5ml
Pipet pasteur nhựa Brand
Pipet pasteur nhựa Isolab (1ml và 3ml) - Ống nhỏ giọt
Pipet pasteur thuỷ tinh
Pipet pasteur thủy tinh Brand
Pipet pasteur thủy tinh Hirschmann
Pipet thẳng Brand
Pipet thẳng Duran
Pipet thẳng Hirschmann
Pipet thẳng Isolab
Pipet thuỷ tinh
Pipet Thủy Tinh Eulab (nhiều dung tích)