TỶ TRỌNG KẾ

 

14 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Tỷ trọng đo axit 1,1-1,3
Tỷ trọng kế (nhiều thang đo)
Tỷ trọng kế 0,995 - 1,038 đo nước biển, dẫn tàu biển
Tỷ trọng kế 0.600-0.700 : 0.001 g/ml Tp.20°C Alla
Tỷ trọng kế 0.650-1.000 : 0.005 g/ml Tp.20°C Alla
Tỷ trọng kế 0.800-1.000 : 0.002 g/ml Tp.20°C Alla
Tỷ trọng kế 1.000-1.200 : 0.002 g/ml Tp.20°C Alla
Tỷ trọng kế 1.000-1.500 : 0.005 g/ml Tp.20°C Alla
Tỷ trọng kế 1.000-2.000 : 0.005 g/ml Tp.20°C Alla
Tỷ trọng kế 1.200-1.400 : 0.002 g/ml Tp.20°C Alla
Tỷ trọng kế Alla (nhiều thang đo - dòng 100g/ml)
Tỷ trọng kế đo đường 0-10 Brix
Tỷ trọng kế đo đường 10-20 Brix
Tỷ trọng kế đo sữa 1-1,060