Bình định mức – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều