Sinh hàn

14 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Sinh hàn bóng 1 nhám 29/32 Isolab (Soxhlet)
Sinh hàn bóng 300mm (cổ 19/26, cổ 29/32)
Sinh hàn bóng 300mm Isolab (cổ 29/32)
Sinh hàn bóng 400mm (cổ 24/29, cổ 29/32)
Sinh hàn bóng 400mm Isolab (cổ 29/32)
Sinh hàn thẳng
Sinh hàn thẳng 160mm Isolab (cổ 14/23)
Sinh hàn thẳng 250mm (cổ 19/26, cổ 29/32)
Sinh hàn thẳng 300mm (cổ 24/29, cổ 29/32)
Sinh hàn thẳng 400mm (cổ 24/29, cổ 29/32)
Sinh hàn thẳng 400mm Isolab (cổ 24/29, cổ 29/32)
Sinh hàn xoắn 300mm (cổ 24/29, cổ 29/32)
Sinh hàn xoắn 400mm (cổ 24/29, cổ 29/32)
Sinh hàn xoắn 400mm Isolab (cổ 29/32)