Jipo

10 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Đĩa sứ bình hút ẩm Jipo (Vĩ sứ)
Chày sứ (loại nhám)
Cối chày sứ Jipo (loại trơn)
Cối sứ thí nghiệm Jipo (loại trơn)
Nắp chén sứ Jipo
Đĩa sứ 12 giếng thí nghiệm Jipo
Phễu lọc sứ
Cối chày sứ Jipo (loại nhám)
Chén nung bằng sứ Jipo
Bát sứ thí nghiệm